UA-85803939-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

   

.

 

 

Portway Rotterdam

Simpel en slim netwerk van stadswegen,

regionale wegen en snelwegen       

 

Voor de helft van het geld kan het snelwegverkeer ook doorstromen, het natuurlijke landschap worden gespaard, en de leefomgeving langs de A13 en A20 duidelijk stiller worden. Onmiskenbare voordelen die het - Bosvariant - alternatief Portway Budget biedt.

 

Met enkele simpele ingrepen zijn de problemen op de Rotterdamse ruit op te lossen. De grote “bottle-neck” in het verkeer is de smalle flessehals in de A20 bij het Schieplein. Met een simpele stadsweg als nieuwe schakel én een slimme ontkoppeling van de aansluitingen op de A20 kan het verkeer hier filevrij doorstromen. Géén nieuwe snelweg, maar een toonbeeld van het rijksbeleid van Beter Benutten. Zonder noodzaak tot tolheffing. 


Beter Benutten A20

Het Beter Benutten van de A20 wordt in het Portway plan vorm en inhoud gegeven door ontkoppeling van de directe aansluiting van het Schieplein op de A20. De nieuwe stadsrandweg legt de verbinding tussen de drie noordelijke stadspoorten: Kleinpolderplein, Schieplein en Crooswijk. Stadsverkeer met bestemming Rotterdam wordt vroegtijdig afgeleid van de A20, en voorzien van een nieuwe aansluiting Crooswijk Oost. Op de A20 zelf ontstaat voldoende ruimte voor doorgaand verkeer. (fase A)

 

De nieuwe stadsrandweg in de A20 zone verbindt ook de noordelijke invalswegen van Rotterdam met elkaar: Stadhoudersweg, van Hogendorpweg en Bosdreef. Stadsverkeer wordt alzo buitenom de oude noordelijke stadswijken geleid. Met de Stadhoudersweg als nieuwe toegangspoort voor de Stad.

 

Dit Beter Benutten plan vergt nog géén kwart van de 1 miljard die gemoeid is met de nieuwe snelweg A13/16 ten noorden van Rotterdam. Ook de versmade tolheffing is dan volledig van de baan.

Verbetering leefmilieu langs A13 en A20

Het Portway alternatief verbetert ook het leefmilieu langs de A13 en A20. Door het integraal inpakken van deze snelwegen met hoge glazen geluidsschermen. Anders dan de A13/16 die de verkeersherrie op de bestaande A13 en A20 helaas laat voortduren.

 

Ook de MER-Commissie wijst al jaren erop dat door de nieuwe A13 het leefmilieu in Overschie niet of nauwelijks verbetert. Het geluidsniveau langs de A13 vermindert met slechts 1,5 dB, een volstrekt niet hoorbaar verschil. Met de nieuwe A13/16 zal de snelweg door Overschie ook niet verdwijnen. De A13 blijft in de overheidsplannen tussen de woningen doorlopen, voor nu en voor altijd.

 

Portway doelstelling is een beduidende verlaging van het geluidsniveau met tenminste 5 dB langs het gehele traject van A13 en A20. Verdergaand dan de schrale wettelijke norm. In “overheidsland” is het nu alles of niks. Het groene Sidelingepark vlak langs de A13 in Overschie is al jarenlang afgescheept met een twee meter laag geluidsscherm, terwijl het Bergse Bos vanwege de A13/16 toebedeeld wordt met een kostbare tunnel. Sidelingepark en woningen in Overschie blijven de volle geluidsmep houden. Een schizofrene situtatie van niks of alles. Tegen een fractie van de A13/16 kosten verbetert Portway wél de leefsituatie langs de A13 en A20, beter dan de ontluisterende geluidsnormen.

 

Regionale verbinding

Ondanks de inpassing maakt de nieuwe snelweg A13/16 een nieuwe inbreuk op de leefomgeving ten noorden van Rotterdam. In dit rustige suburbane gebied zijn regionale wegen meer op hun plaats dan een snelweg. Portway kiest voor een sluitend netwerk van regionale wegen die ook Lansingerland met Rotterdam verbinden. (fase B1 en B2)

 

Voor niet meer dan 50 miljoen euro is de reistijd op de huidige N471 (van Hogendorpweg) te verkorten met behulp van een aantal fly-overs over de kruisingen. In combinatie met enkele verkeersbeperkende maatregelen (in spitstijd) op de invalswegen van Hillegersberg verleidt deze verkorte reistijd tot betere benutting van deze bestaande regionale verbinding.

 

Een verdergaande maatregel is een nieuwe verlengde N472 die het Terbregseplein regionaal verbindt met Lansingerland. Op het snijvlak tussen Lage en Hoge Bergse bos ligt deze regioweg voorzien van een landtunnel “natuurlijk” ingebed tegen de flanken van een hoge golfheuvel (bouwafval) die de Rotte onderlangs kruist. De nieuwe N472 als ontbrekende schakel tussen Lansingerland en Rotterdam kost aldus 250 miljoen. En de N472 versterkt ook de robuustheid van het gehele (snelweg)netwerk.

 

Samen met het Beter Benutten van de A20 komen de totale kosten van Portway daarmee niet boven de 500 miljoen uit. Binnen het beschikbare budget, én zonder noodzaak van tolheffing. 

Het voorstel van de Minister om de A13 te combineren met de N209 langs de Doenkade is ook te zien als een eerste “down-grading” stap richting regionalisering van deze snelweg. Een volgende logische stap is het geheel schrappen van de A13/16, en kiezen voor de N472 als robuuste regionale schakel.

 

Omleiding A13 Overschie

De omleiding van de A13 buitenom Overschie is het sluitstuk van het integrale verkeersplan Portway. Op termijn haalt deze omleiding een definitieve streep door de verkeershinder in Overschie. Anders dan bij de A13/16 die de A13 ingeklemd laat blijven liggen tussen de woonbebouwing.

 

In de omgeleide A13 komt een landtunnel die goed inpasbaar is in dit volkstuingebied. Bij het vliegveld zorgt een groene geluidswal - twee vliegen in één klap - ook voor afscherming tegen grondlawaai van de vliegtuigen. De kosten van de A13 omleiding bedragen 500 miljoen. Zuidwaarts bij de A20 sluit de omgeleide A13 aan op het nieuwe Portplein. Op het punt waar de HSL symbolisch de stad binnenrijdt: de Poort van Rotterdam voor spoor en weg. (fase C)

 

Verkeerskundig is de A13 omleiding niet beslist noodzakelijk. De bestaande A13 kan het verkeer best aan. Vooral als bedrijvenpark Schieveen zich in beperkte mate ontwikkelt. In de verkeersberekeningen is deze ontwikkeling nog steeds volledig meegenomen, alhoewel Schieveen er niet komt in de periode tot 2020. Ook de Van Hogendorpweg (N471) neemt in Portway een deel van het A13 verkeer over. De N471 is daartoe “ge-upgraded” met ongelijkvloerse kruisingen. In combinatie met de ontkoppeling van het Schieplein van de A20 zijn de bestaande noordelijke Poorten en Inprikkers van Rotterdam beter te benutten.   

  

Kansrijke “Budget” combinaties  

De kracht van Portway zit mede in de modulaire fasering. Verschillende fasen of modules zijn kansrijk met elkaar te combineren naar gelang de prioritaire verkeersprestaties, de gewenste verbetering van de leefomgeving en het beschikbare budget.

In dat verband worden de volgende combinaties kansrijk geacht.

 

naam

combinatie

omschrijving

kosten

Basis

A + B1

Beter Benutten A20 én N471

   250

Robuust

A + B1 + B2

Beter Benutten A20 én N471 + nieuwe N472

   500

Ruil

A + B1 + C

Beter Benutten A20 én N471 + omleiding A13

   750

Budget

A + B2 + C

Beter Benutten A20 + nieuwe N472 + omleiding A13

1.000

 

In het Basis pakket wordt de verkeersprestatie van de A20 corridor volledig toekomstvast gemaakt, in combinatie met “upgrading” van de N471 die de wijken Hillegersberg (Molenlaan) én Overschie (A13) ontlast. De A13 en A20 worden geluidsarm ingepakt. Voor een beperkt bedrag totaal van 250 miljoen.

 

De Robuuste combinatie gaat één stap verder dan het Basis pakket, en voegt een nieuwe regionale N472 toe tussen Lansingerland en Rotterdam. Dit versterkt de robuustheid van het wegennetwerk én verbetert nog meer de leefomgeving in Hillegersberg. De kosten bedragen totaal 500 miljoen. 

 

De Ruil combinatie geeft naast het Basis pakket prioriteit aan de A13 omleiding rond Overschie. De overlast in Overschie wordt aldus volledig van de lijst gestreept. Met een ondertunnelde omleiding passen de totale kosten in het thans beschikbare budget (Rijk en Regio) van 750 miljoen. 

 

In de Budget combinatie worden alle modules van Portway tesamen uitgevoerd. De Rotterdamse ruit staat in één keer toekomstvast en robuust op de kaart. De overlast in Overschie én Hillegersberg is geheel verdwenen. En de A20 zone is leefbaar ingepakt. Voor een totaal bedrag van 1.000 miljoen.   

 

Conclusie

Het Beter Benutten van de bestaande snelwegen, regionale wegen en stadswegen aan de noordzijde van Rotterdam is verkeerskundig toekomstvast realiseerbaar. Tegen lagere kosten, zonder noodzaak tot tolheffing beantwoordt Portway aan de doelstellingen van de Trajectnota A13/16.

 

De Portway variant (eindfase C) scoort volgens het verkennend onderzoek verkeerskundig beduidend beter op het hoofdwegennet dan het A13/16 planvoorstel. De kans op congestie is bij Portway minder groot dan bij de A13/16.   

 

Met een goede verkeersafwikkeling, een versterkte regionale verbinding, en méér samenhang in het stadswegennet heeft Portway grote voordelen, zeker in combinatie met de voorgestelde sanering van de leefomgeving langs de A13 en A20 zone. 

Opdrachtgever: BelangenVereniging Hillegersberg Bergsebos (BVHBB).

Meer info:
- Portway Presentatie PowerPoint 

- Portway Rapport

- Portway Rapport-Aanvulling

- Portway Verkeersberekening

- Portway feitenrelaas

- Portway brief aan Tweede Kamer 1

- Portway brief aan Tweede Kamer 2

- Artikel over burgerinitiatieven