UA-85803939-1

.

 Conceptuele Ingenieurs

  Wij helpen U graag!

.

Wie zijn wij? Bosvariant is ontwikkelaar en belangenbehartiger 

op het gebied van infra, ruimtelijke ordening, milieu en vormgeving.

In de loop van de jaren zijn twee specialisaties opgebouwd:

A  Infra en milieu 

-  Ontwikkeling van nieuwe vormen van mobiliteit en transport; 

-  Tracé-studies infrastructuur voor weg, spoor en water; 

-  Ontwikkeling van innovatieve geluidsschermen;

-  Akoestisch adviseur voor bewonersgroepen en overheden.

B  Ruimte en ontwerp  

-  Ruimtelijke studies voor stad, land en water;

-  Conceptuele ontwerpopgaven voor infra, bouw en product;

-  Glastuinbouwstudies: duurzaamheid en omgevingsbeleving.

Samenwerkingspartners o.a:

- TNO, DNV GL (KEMA), TU Eindhoven, TU Delft,

- Van Schie groep, Inno-V, 4Cast, Ideeuwes, Paaijmans, 

- DHV, Tauw, Kokosystems en De Jong scheepsamfibie.  

De naam Bosvariant is ontleend aan de HSL variant

die het Groene hart spaarde.

gallery/attachments-Image-willempasfotoa

.

Infra & Milieu

Ontwerp en advies voor infrastructurele trajecten en inpassingen 

Een indruk van onze projecten vindt u in dit submenu. 

Autowegen en spoorwegen mogen veelal van belang zijn voor de landelijke economie, 

tegelijkertijd kunnen deze vervoersaders ook lokale problemen veroorzaken. 

Denk aan luchtkwaliteit, geluid, veiligheid en aantasting van stad en landschap. 

Bosvariant staat gemeenten en bewonersgroeperingen in dat geval bij.Denk aan uitbreiding van autowegen, Trajectnota's e.d. 

Referenties:

- A13/A16 Rotterdam-Hillegersberg

- Hogesnelheidslijn Lansingerland

- A1  gemeente Laren

- A27 gemeente Eemnes

- HSL-Oost gemeente Maarn

- A12 gemeente Maarn

- Noordtak Betuwelijn gemeente Doesburg e.a.

De naam Bosvariant is ontleend aan een HSL variant die het Groene Hart spaarde.  

.

Infra & Milieu

Ontwerp en advies voor infrastructurele inpassingen.

Auto- en spoorwegen mogen veelal van belang zijn voor de landelijke economie, tegelijkertijd kunnen deze vervoersaders ook lokale problemen veroorzaken. 

Denk aan luchtkwaliteit, geluid, veiligheid en aantasting van stad en landschap. 

Bosvariant steunt gemeenten en bewonersgroepen.

Denk aan uitbreiding van autowegen, Trajectnota's e.d. 

Referenties:

- A13/A16 Rotterdam-Hillegersberg

- Hogesnelheidslijn Lansingerland

- A1  gemeente Laren

- A27 gemeente Eemnes

- HSL-Oost gemeente Maarn

- A12 gemeente Maarn

- Noord-Betuwelijn gemeente Doesburg e.a.

De naam Bosvariant is ontleend aan een HSL

variant die het Groene Hart spaarde.

Een indruk van onze projecten vindt u in dit submenu.  

.

.

.

Zuidasdok

De plannen tot ondertunneling van de Amsterdamse Zuidas en in het verlengde daarvan de verbreding van het snelwegviaduct over de Amstel zou volgens de bewoners leiden tot sterke aantasting van het leefmilieu voor de woonboten die pal naast de brug zijn gelegen. 

Uit het akoestisch onderzoek van Bosvariant bleek dat er sprake was van een complexe situatie met een verzameling naast elkaar gelegen bruggen waarbij het geluid van de ene brug reflecteerde tegen de onderrand van de andere brug dat tot een veel hogere geluidsbelasting bij de woonboot leidde dan verwacht werd.

gallery/attachments-Image-Afbeelding2

De standaard rekenregels (Reken- en Meetvoorschrift) bleken in deze specifieke situatie niet tot een realistische waarde te leiden. 

Op basis van dit onderzoek heeft de Raad van State besloten dat de Minister de gebreken diende te herstellen. Uiteindelijk heeft dit tot gevolg had, na een langdurig proces, dat de Minister akkoord gegaan is met schadeloosstelling, in dit geval de uitdrukkelijke wens van de bewoners tot uitkoop. 

.

Portway Rotterdam

Simpel en slim netwerk van stadswegen,

regionale wegen en snelwegen

Voor de helft van het geld kan het snelwegverkeer doorstromen, het landschap worden gespaard, en de leefomgeving langs de A13 en A20 stiller worden. Voordelen die het - Bosvariant - alternatief Portway Budget biedt.

Met enkele simpele ingrepen zijn de problemen op de Rotterdamse ruit op te lossen. De grote “bottle-neck” in het verkeer is de smalle flessehals in de A20 bij het Schieplein. Met een simpele stadsweg als nieuwe schakel én een slimme ontkoppeling van de aansluitingen op de A20 kan het verkeer hier filevrij

doorstromen. Géén nieuwe snelweg, maar een toonbeeld van het rijksbeleid van Beter Benutten. Zonder noodzaak tot tolheffing. 

Het Beter Benutten van de bestaande snelwegen, regionale wegen en stadswegen aan de noordzijde van Rotterdam is verkeerskundig toekomstvast realiseerbaar. Tegen lagere kosten, zonder noodzaak tot tolheffing beantwoordt Portway aan de doelstellingen van de Trajectnota A13/16.

Met een goede verkeersafwikkeling, een versterkte regionale verbinding, en méér samenhang in het stadswegennet heeft Portway grote voordelen, zeker in combinatie met de voorgestelde sanering van de leefomgeving langs de A13 en A20 zone. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Belangenvereniging Hillegersberg Bergsebos.      

.

.

Geluidsadvies Horecaterras Haarlem

Geluidsrapport (second opinion) is opgesteld in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Watermeterfabriek en het daartoe door de gemeente uitgevoerde akoestisch onderzoek naar de horeca-inrichting.

De analyse heeft geleid tot de constatering van een aantal tekortkomingen welke nadelige geluidsgevolgen hebben voor de omwonenden van de Watermeterfabriek. Hiertoe zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor de aanpak van de mogelijke geluidsoverlast. 

.

Geluidsadvies horecaterras Amsterdam

Horecabedrijf Waterkant vraagt een verlenging van de tijdelijke vergunning voor hun etablissement met terras aan. Afgelopen jaren hebben omwonenden grote geluidshinder ervaren.

De gemeente weet zich tot dusver op de veronderstelling te beroepen dat het stemgeluid van het terras niet overheersend zou kunnen zijn ten opzichte van het omgevingsgeluid in casu het wegverkeer op de Nassaukade en het vaarverkeer op de Singelgracht.

Gelet op het feit dat omwonenden al jaren grote geluidshinder ervaren - dus niet verwachte overlast maar ondervonden overlast - roept de vraag op wat de oorzaak zou kunnen zijn van het grote verschil tussen de papieren prognoses en de praktijkervaringen. Dit klemt temeer daar de vergunning voorziet in een versterkte toename van de horeca-klandizie.

gallery/attachments-Image-waterkant.IMG_8238

Deze notitie behandelt dit geluidsvraagstuk op een wijze dat  de werkelijkheid meer recht kan worden gedaan op basis waarvan de gemeente aan haar zorgplicht weloverwogen gevolg kan geven.  

.

Geluidsadvisering Hogesnelheidslijn 

Advisering van bewoners van de gemeente Lansingerland (Berkel Rodenrijs) bij hun

jarenlange strijd tegen de geluidsoverlast van de Hogesnelheidslijn. Uiteindelijk heeft het Ministerie zich bereid verklaard om 37,5 miljoen uit te trekken voor hogere en langere geluidsschermen.

De stichting StopHerrieHSL heeft ook de Gouden Decibel Award gewonnen voor haar jarenlange succesvolle strijd. Deze award 

wordt uitgereikt door de Stichting Innonoise en Nederlandse Stichting Geluidshinder. 

gallery/attachments-Image-Dsc_5285-hsl-verbeterd

.

 Verkeersadvies woonwijk Rotterdam

Verkeersonderzoek is gedaan naar de afwikkeling van het verkeer in de wijk Hillegersberg in Rotterdam dat nu tot veel overlast leidt. Enkele alternatieven zijn voorgesteld om de verkeerssituatie te verbeteren. De studie is gedaan in opdracht van de bewonersvereniging Molenlaankwartier. Een presentatie van de onderzoeksresultaten is gehouden op een bewonersavond. 

.

Het Geluid van 't Gooi

Second opinion uitgevoerd in het kader van het WegAanpassingsBesluit A1 't Gooi, waarbij onderzoek gedaan is naar verkeer, geluid, luchtkwaliteit, natuurbescherming en veiligheid. Het op basis van de second opinion ingestelde bezwaar heeft geleid tot een verbetering van het WegAanpassingsBesluit.  

Opdrachtgever gemeente Laren. 

gallery/attachments-Image-CIMG0579

.

.

Milieu & Scherm

Specialisatie in geluidshinder en luchtkwaliteit voor infrastructuur,

en innovatieve ontwikkeling van schermen en kappen over de snelweg. 

Een indruk van onze projecten vindt u in dit submenu. 

.

Milieu & Scherm

Specialisatie in geluidshinder en luchtkwaliteit 

voor infrastructuur, en innovatieve ontwikkeling

van schermen en kappen over de snelweg. 

Een indruk van onze projecten

vindt u in het submenu Milieu & Scherm. 

.

.

.

Parkbank

..  

Sociale afscherming

De Parkbank beoogt een sociale functie te krijgen in de stedelijke omgeving waarbij aspecten als zitelement, kunstmanifestatie en groenbeleving stimulerende ingrediënten zijn. Uiteraard worden geluid, stof en stank bij de bouwplaatsen ook gereduceerd door de gesloten kwalitatief hoogwaardige schermstructuur.

Het innovatieve modulaire systeem verrijkt het straatbeeld in de vorm van een doorlopend golvend scherm in combinatie met verrassende zithoekjes, aantrekkelijke kunstexposities en fraaie plantenborders. Het schermvlak is onderdeel van de kunstmanifestatie. Het  referentiekader is de golvende kleurrijke Gaudi-bank in het Güellpark in Barcelona. 

Parkbank is prijswinnaar in het kader van een uitvraag van RVO. Samen met Kokosystems en TNO wordt het scherm bedoeld voor ondermeer afscherming van bouwplaatsen en evenementen op de markt gebracht.

Meer info: Parkbank 

.

Kandelabers

Natuurlijk beschermend

Kandelabers  zijn ontworpen met een bijzonder ambitieuze doelstelling. Hoge schermen die geluid en stof op innovatieve wijze sterk weten te reduceren. Ook hoge schermen vangen veel wind dat uiteraard om voldoende stabiliteit vraagt. De Kandelabers zijn geïnspireerd door de natuur, namelijk de gekandelaberde hoge bomen. Heel anders dan een vlakke muurwand roepen Kandelabers dan ook een plastisch, natuurlijk beeld op.

De schermen kunnen tot vier meter hoogte reiken. Hoe hoger, hoe stiller het wordt. Schermen van twee meter houden niet veel geluid tegen. Bij hoogten van 3 tot 4 meter wordt de geluidswinst duidelijk hoorbaar.

Bij bouwplaatsen opereren vaak grote machines Hogere schermen zijn daardoor veel effectiever. In binnensteden maar ook bij grootschalige projecten. Ook langs verkeerswegen en spoorlijnen zijn Kandelabers goed toepasbaar. 

Kandelabers is prijswinnaar in het kader van een uitvraag van RVO. Door de Van Schiegroep wordt het scherm op de markt gebracht. 

Meer info: Kandelabers

.

Pilar Plant

Groene geluidzuilen met doorzicht 

Pilar Plant is een groen geluidsscherm met doorkijkjes. Smalle pilaren of zuilen die samen in het gelid staand, zich voegen tot een absorberend geluidsscherm. Met een geluidsabsorberende kern van steenwol kan het geluid niet ongemerkt tussen de pilaren doorglippen. Geluid wordt geabsorbeerd door de steenwolflanken waardoor de zuilen op korte afstand van elkaar kunnen staan. De zuilen zijn begroeid met planten. Voor tijdelijke situaties als bouwplaatsen of evenementen, maar ook voor permanent gebruik langs verkeerswegen en spoorlijnen. 

Pilar Plant is ontwikkeld in het kader van een uitvraag van RVO.  Door Kokosystems wordt het scherm op de markt gebracht.

Meer info: PilarPlant

.

TwinTop

 Dubbele diffractiewinst

TwinTop zorgt voor sterkere geluidsreductie van een scherm. Meer dan 3 dB extra geluidsreductie is te behalen bij gelijke schermhoogte dankzij de innovatieve dubbele diffractie  module. Het product is direct op het maaiveld te plaatsen of als aanvulling op een bestaande of nieuwe grondwal of scherm. 

TwinTop is samen met TNO ontwikkeld in het kader van een uitvraag van RVO.  Door Kokosystems wordt het scherm op de markt gebracht.

Meer info: TwinTop 

.

SoundFrog

Virtueel scherm reduceert  geluid

De SoundFrog is een “virtueel” geluidsscherm dat oogt als een paralleldrempel gelegen pal naast de weg of op de scheidslijn tussen rijbanen.

De geluidsreductie werkt volgens het diffractie-principe waarbij het geluid naar boven wordt afgebogen.

De overrijdbare drempel kan in noodgevallen worden overschreden. Het verkeersgeluid wordt met deze drempels zo dicht mogelijk bij de autobronnen afgevangen.  

Soundfrog is ontwikkeld door Bosvariant in samenwerking met 4Silence en TNO. 

Meer informatie: SoundFrog